CHỨNG NHẬN ISO 9001 : 2015

Chứng chỉ ISO 9001 : 2015 của tổ chức Quốc tế AQS mà Phúc Khang Group nhận được cho thấy rõ hơn về năng lực, chất lượng sản phẩm công ty đã tạo nên.

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.